Algemene voorwaarden

Deze standaard leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die Linda van Hout | Tekst & Communicatie met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. Linda van Hout | Tekst & Communicatie wordt vanaf hier de leverancier genoemd. Degene die met de leverancier de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder de afnemer genoemd. 

KWALITEIT
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn. 

GEHEIMHOUDING
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING
De offerte heeft betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. 

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht, welke apart geoffreerd wordt. 

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek. 

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: het doel van de opdracht, de omvang van het werk, de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, usb-stick of andere informatiedrager, post, etc.) en de uiterste aanlevertermijn. 

VRIJWARING
De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. De verantwoordelijkheid van Linda van Hout | Tekst & Communicatie ligt bij het corrigeren, redigeren en herschrijven en beperkt zich enkel tot de bewerking van de tekst tot correct en goed leesbaar Nederlands. De inhoudelijke aspecten van de teksten worden door Linda van Hout | Tekst & Communicatie niet aangepast of veranderd. 

AANSPRAKELIJKHEID
De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. 

BETALING
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke vertragingsrente art. 119a Boek 6 BW rente verschuldigd ter hoogte van 9,25% over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro. 

GESCHILLEN
Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier. 

 

Copyright 2023 – Lindavanhout.nl
Kvk: 82183058